општи успех   средња оцена   поправни испити   изостанци   владање ученика   одржани часови   неодржани часови