ОШ"Јелена Ћетковић"
ВРАЊСКА 26, БЕОГРАД

 
OŠ Jelena ćetković

Почетна страна
О школи
Упис у нашу школу
Контакт
Фотогалерија
Часопис "Јелена"
Медији о нама
50 година школе
Јавне набавке

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
Програм и организација школе
Правила понашања, закони, правилници
Распоред по сменама
Школски календар
Отворена врата, допунска и додатна
Распоред писмених и контролних задатака
Распоред одржавања секција
Распоред одржавања припремне наставе
Дан отворене школе
Остала обавештења
Школски развојни план
О НАМА
Ученици генерације
Успеси на такмичењима
Наставници
Наши успеси
Занимљивости

Школски инф. систем
 

УПИС У 1. РАЗРЕД

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА 011/2418741 ИЛИ НА E-MAIL skola@jelena.edu.rs

SKOLA BEZ NASILJA
Школа носи сертификат UNICEF-a
"Школа без насиља"


ПОЗИВ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД
ЗБОГ ВЕЛИКОГ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА УПИС УЧЕНИКА У НАШУ ШКОЛУ, МОЛЕ СЕ РОДИТЕЉИ ПРВАКА КОЈИ РЕДОВНО ПОЛАЗЕ У ШКОЛУ У 2015/16. ГОД, А ПРИПАДАЈУ ТЕРИТОРИЈИ ШКОЛЕ (МАПА ПРИПАДНОСТИ СЕ НАЛАЗИ СЕ ИСПОД) ДА СЕ ШТО ПРЕ ПОДНЕСУ ПРИЈАВУ ЗА УПИС. ПРИЈАВА СЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ СЕКРЕТАРУ ШКОЛЕ РАДНИМ ДАНОМ ОД 8-15 ЧАСОВА. ТЕСТИРАЊА ЋЕ СЕ ОБАВИТИ У АПРИЛУ И МАЈУ И ЗАКАЗУЈУ СЕ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ
.

Упис деце у први разред основне школе почиње 1. априла текуће године и траје до краја маја исте године.

У први разред крећу деца која до 31. августа имају између 6,5 и 7,5 година, а постоји могућност уписа и деце која до 31. августа напуне 6 година (ову децу ће тестирати психолог школе посебним тестовима), као и деца која ће тада имати више од 7 година и 6 месеци која због болести или других оправданих разлога нису била уписана у школу.

За упис је потребна следећа документација:

1. Доказ о здравственом прегледу детета(потврда  Дома здравља да је дете психички и физички способно за упис први разред )

2. Доказ о пребивалишту детета (фотокопија личне карте оба родитеља/старатеља уколико на личној карти стоји адреса становања или одштампан очитан извод личне карте оба родитеља/старатеља уколико је лична карта чипована или потврда – уверење о пријави пребивалишта детета)

3. Извод из матичне књиге рођених (може старији од 6 месеци, може фотокопија)

4. Потврда о похађању припремног предшколског програма или уверење о похађању припремног предшколског програма  које издаје вртић

Лекарско уверење и потврду из вртића родитељи могу донети накнадно, када прибаве ова документа.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на њеном подручју, а може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу с просторним могућностима (овај захтев родитељ подноси у писаној форми и предаје секретару школе до краја јануара текуће године).
Родитељ са комплетном документацијом треба да дође до секретара школе да преда документацију, а затим га секретар упућује у педагошко – психолошку службу где ће бити заказано тестирање детета.

ПОДРУЧЈЕ ОШ „ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ“ (ОСЕНЧЕНО)

područje škole

Организација наставе

У нашој школи настава се организује у две смене. Преподневна смена почиње у 8 часова, а поподневна смена у 14 часова. У току радног дана дана ученици имају по један велики одмор од 15 минута између другог и трећег часа.

Боравак

Школа за ученике првог и другог разреда организује продужени боравак. Боравак се организује у смени супротној од оне у којој се одвија настава. Прихват деце почиње у 7:00 за преподневну смену, а за поподневну после наставе. За бригу о деци задужени су учитељи и обезбеђене су посебне учионице. Од активности заступљена је помоћ у изради домаћих задатака, боравак у природи, спортске активности, игре, тематске радионице итд. Боравак се завршава у 17:30 часова.
Ручак
За ученике првог и другог разреда који иду у боравак организује се ручак у школској кухињи. Плаћање је месечно.

Наставни план и програм

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
У школи се од првог до осмог разреда учи енглески језик.
Од петог до осмог разреда учи се немачки језик.

У првом разреду постоје две групе предмета: обавезни и изборни.

 • У групу обавезних предмета спадају:
  - Српски језик (5 часова недељно)
  - Математика (5 часова недељно)
  - Свет око нас (2 часа недељно)
  - Ликовна култура (1 час недељно)
  - Музичка култура (1 час недељно)
  - Физичко васпитање (3 часа недељно)
  - Страни језик (енглески) (2 часа недељно)

Осим ових предмета постоје и изборни, који се деле у две групе:

Изборни предмет ГРУПА А

• Грађанско васпитање- сазнање о себи и другима
• Верска настава

Настава ових предмета одвија се кроз један час недељно. На почетку првог разреда ученик бира један од ова два предмета, и тај предмет постаје обавезан до краја првог разреда.

Изборни предмет ГРУПА Б

• Од играчке до рачунара
• Чувари природе
• Народна традиција
• Лепо писање
• Рука у тесту- откривање света
• Шах
(школа са ове листе изборних предмета ученицима нуди 3 предмета у складу са техничко кадровским условима рада)

Настава ових предмета одвија се кроз један час недељно. На почетку првог разреда ученик бира један од понуђених предмета, и тај предмет постаје обавезан до краја првог разреда.

Сваки ученик је обавезан да се определи за два изборна предмета, по један из групе А и Б (школа је дужна да понуди ученицима више изборних предмета из ГРУПЕ Б - у складу са могућностима школе од којих ученик бира један који ће изучавати те школске године и оба предмета из групе А (веронаука и грађанско васпитање) од којих ученик бира један и који је дужан да учи до краја првог образовног циклуса (1-4. разреда).

Укратко Вам представљамо ове изборне предмете:

Грађанско васпитање - подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика основне школе. Овај наставни предмет треба да пружа огућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компонентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује себе и друге.

Верска настава - омогућава ученицима да посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају

Од играчке до рачунара - развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања, упознавање и руковање играчкама и кућним апаратима и
уређајима, упознавање са рачунаром и његовим деловима и основним функцијама, мултимедијални образовни софтвер, софтвер прилагођен узрасту ученика (за ученике млађих разреда - 1- 4. разред - обезбеђен је посебан рачунарски кабинет. Организација рада на овим часовима предпоставља да за једним рачунаром седе максимално 2 ученика).

Чувари природе - упознавање и разумевање појма животне средине, интердисципли-нарног приступа у заштити са тежњом за њеним очувањем и унапређивањем за садашње и будуће генерације (у школи постоји еко-башта).

Народна традиција - увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз непосредно упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем окружењу.

Лепо писање - развијање фине моторике, лепог рукописа и естетике код ученика.

Рука у тесту- откривање света - упућује на непосредну активност деце при изучавању појава у природи и откривању света који их окружује. Основна идеја увођења овог изборног предмета је неговање, подстицање и развијање природне дечје радозналости и тражење одговора на питања ШТА, КАКО и ЗАШТО.

Приликом тестирања деце спроводиће се и анкета о изборним предметима, како бисмо понуду прилагодили жељама што већег броја деце и родитеља!

*Да би се организовала настава изборног предмета, потребно је да се у септембру пријави најмање 15 заинтересованих ученика

Нешто више о школи

 

 

 

OŠ "Jelena Ćetković"
Objavljivanje i kopiranje informacija i fotografija sa sajta moguće je samo uz pismenu saglasnost rukovodstva škole.
design by:
e@leksa

 

skola
Novinarska redakcija časopisa "Jelena"